Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Bộ Chính trị Hỗn loạn Tổng Cục II Quân đội vào cuộc